Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Feltételek") a LEGATOROK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Petrőczy utca 18., cégjegyzékszám: 01-09-664183, a továbbiakban: "Szolgáltató") és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: "Ügyfél") jogait és kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: "Felek").

 

A jelen Feltételek hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi tevékenységre, amely a www.legatorok.hu című internetes oldalon, illetve annak vásárlói felületén (a továbbiakban: "Weboldal") keresztül történik, továbbá minden olyan kereskedelmi jogügyletre Magyarország területén, amely a Felek között jön létre. Jelen Feltételek folyamatosan elérhető a következő linken:


Kérjük, hogy minden esetben figyelmesen olvassa el a jelen Feltételeket és az Adatkezelési tájékoztatót, különös tekintettel az esetleges módosításokra, hogy mindenkor tisztában legyen a Weboldal használatának feltételeivel.

 

 Tartalom:

 

  1. Szolgáltató adatai
  2. Általános tudnivalók
  3. Megrendelés (termékek, akciók)
  4. Szállítási feltételek
  5. Árak, fizetési feltételek
  6. Garancia, szavatosság, elállás
  7. Adatvédelmi nyilatkozat

 

1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

 

A Szolgáltató adatai a következők:

 

1.1. A Szolgáltató neve:

LEGATOROK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

 

1.2. A Szolgáltató székhelye:

1103 Budapest, Petrőczy utca 18.

 

1.3. A Szolgáltató telefonszáma:

Budapest: +36-1-260-5800 / +36-20-8282-360

 

1.4. A Szolgáltató telefax száma:

Budapest: +36-1-260-5750

 

1.5. A Szolgáltató elektronikus elérhetősége:

legatorok@legatorok.hu

 

1.6. A Szolgáltató adószáma:

12301717-2-42

 

1.7. A Szolgáltató adatvédelmi nyilvántartási azonosítója:

NAIH-74049/2014

 

1.8. A Szolgáltatót nyilvántartó hatóság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

1.9. A Szolgáltató cégjegyzékszáma:

Cg. 01-09-664183

 

1.10. A Szolgáltató szakmai érdekképviseleti szerve:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

 

1.11. A Szolgáltató kamarai nyilvántartási száma:

BU12301717

 

1.12. A szerződés nyelve:

magyar

 

1.13. A Weboldal tárhely-szolgáltatójának adatai:

 

Név: PROFITÁRHELY Kft. 

Székhely: 6000 Kecskemét, Liszt Ferenc utca 17/B. III. em. 10.

Cégjegyzékszám: 03-09-121889

Adószám: 23173080-2-03

 

2. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

2.1 Elektronikus kereskedelem 

 

2.1.1. A Szolgáltató üzleti tevékenységére és az általa felajánlott szolgáltatásokra a magyar jog az irányadó. A Weboldalhoz való hozzáféréskor az Ügyfél felelős azért, hogy minden vonatkozó helyi törvényt és egyéb jogszabályt betartson. A Weboldal használati nyelve és a megrendelések nyelve magyar.

 

2.1.2. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételeket (ideértve különösen a Weboldal működési módját és a Weboldalon megjelenő információkat) alapos okkal egyoldalúan, előzetes általános értesítés mellett módosítsa, a módosítást követően adott megrendelésekre kiterjedő hatállyal. Alapos oknak minősül különösen a szolgáltatás díjának módosítása tekintetében az infláció, egyebekben a piaci feltételek olyan változása, mely a szolgáltatás azonos színvonalon történő nyújtását lehetetlenné teszi, vagy ha az Ügyfél, alvállalkozói, közreműködői vagy szerződéses partnerei a jelen Feltételek szerinti szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos lényeges szerződéses kötelezettségeik teljesítését elmulasztják. A Szolgáltató a Weboldal megszakításmentes elérhetőségének biztosítására törekszik, mindazonáltal fenntartja a jogot, hogy a Weboldal működését részben vagy egészben alapos okkal (különösen a technikai feltételek lényeges megváltozása esetén) felfüggessze.

 

2.1.3. Amennyiben a jelen Feltételek bármely rendelkezése a magyar jogszabályok szerint érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan, a jelen Feltételek összes többi rendelkezése ettől függetlenül teljes mértékben érvényes és hatályos marad, és a jelen Feltételek érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan rendelkezése (mindaddig, amíg érvénytelen, jogellenes vagy végrehajthatatlan) elválasztásra kerül a jelen Feltételektől. A jelen Feltételeknek részben vagy csak bizonyos mértékben érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak tartott bármely rendelkezése az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak nem tartott részét illetően teljes mértékben érvényben és hatályban marad. Az Ügyfél és a Szolgáltató minden elvárható erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak minősített (elválasztott) rendelkezést egy olyan érvényes, jogszerű és végrehajtható rendelkezéssel helyettesítsék, melynek joghatása a lehető legnagyobb mértékben megfelel az elválasztott rendelkezés célzott joghatásának.

 

2.1.4. Minden küldemény a kézbesítési igazolás (un. "read receipt") elküldésének napján, illetve a címzettnek az e-mail megérkezését tudomásul vevő válaszának időpontjában minősül kézbesítettnek.

Amennyiben valamely értesítés, illetve tájékoztatás nem a Szolgáltató rendes üzleti óráiban érkezik meg, az adott értesítés, illetve tájékoztatás a következő munkanapon, a Szolgáltató rendes üzleti óráinak kezdetén tekintendő megérkezettnek. Kézbesítettnek minősül az a megfelelő címre elküldött értesítés is, amellyel kapcsolatban kézbesítési hibaüzenet nem érkezik, azonban a címzett a másik fél

felszólítására sem igazolja vissza az e-mail megérkezését.

 

2.1.5. Amennyiben a Szolgáltató által forgalmazott termékekkel és/vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban bármilyen kérdése van, kérjük látogassa meg a GY.I.K. rovatot vagy írjon e-mailt a legatorok@legatorok.hu címre.

 

2.1.6. Jelen Feltételek 2016.április 1. napján lépnek hatályba. Jelen Feltételek módosítása esetén a módosítással nem érintett rendelkezések változatlan tartalommal maradnak hatályban.

 

2.2. Regisztráció

 

2.2.1. A Weboldal böngészési célból történő használata nem igényel regisztrációt, a Weboldal szolgáltatásai azonban kizárólag regisztrációval érhetők el és belépéshez kötöttek. Regisztrálni a Feltételekben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.

 

2.2.2. A Weboldal használatával, illetve adatainak a regisztráció során történő megadásával az Ügyfél kijelenti, hogy a jelen Feltételeknek a regisztráció időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

 

2.2.3. A Weboldal főoldalán található Bejelentkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra. A regisztrációt egyszer kell végrehajtania, későbbi vásárlások alkalmával ezt a lépést már nem kell elvégeznie.

 

2.2.4. Amennyiben az Ügyfél viszonteladóként regisztrál, akkor a közölt adatokat rögzítjük, és a rendelési folyamat megszakításra kerül. A közölt adatok alapján a vevőszolgálat felveszi a kapcsolatot ezen Ügyfelekkel. Viszonteladónak minősülnek azon jogi személyek, egyéni vállalkozások, melyek az Weboldalon található termékcsoportokkal, illetve az azokhoz szorosan kapcsolódó termékekkel üzletszerűen kereskednek.

 

2.2.5. A viszonteladóként regisztrált Ügyfél köteles lehetővé tenni, hogy vele a Szolgáltató személyes kapcsolatot létesítsen annak érdekében, hogy a Szolgáltató meggyőződhessen arról, hogy az Ügyfél megfelel-e a viszonteladók felé támasztott követelményeknek.

 

2.2.6. Amennyiben az Ügyfél megfelel ezen követelményeknek, akkor a Szolgáltató és az Ügyfél között együttműködési megállapodás megkötésére kerül sor.

 

2.2.7. Az együttműködési megállapodás megkötését követően a Felek közötti jogviszonyra nem vonatkoznak jelen Feltételek rendelkezései.

 

 

3. MEGRENDELÉS (TERMÉKEK, AKCIÓK)

 

3.1. Szerződéskötés, adatszolgáltatás

 

3.1.1. A Weboldalon történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen Feltételekben meghatározott módon. A megrendelés Szolgáltatóhoz történő elküldésével (ajánlat) és a Szolgáltató Ügyfélnek küldött visszaigazolásával (elfogadás) a Szolgáltató és az Ügyfél között írásbeli szerződés jön létre, amelyet a Szolgáltató iktat, és annak létrejöttét követő 5 évig őriz.

 

3.1.2. A megrendelés leadását megelőzően az Ügyfél köteles kitölteni a Weboldalon a megrendelés folyamatában megjelenő adatlapot. Ügyeljen az adatok pontosságára, hiszen a megadott adatok alapján kerül számlázára, illetve szállításra a termék. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely nem a Szolgáltatónak felróható okból hozzáférhetővé válik. A hibásan rögzített adatok megváltoztatására bejelentkezés után, a profiladatok menüpontban van lehetőség. Aktív rendelést érintő adatok módosítására az 1. pontban rögzített elérhetőségeken van lehetőség.

 

3.1.3. A Szolgáltató biztosítja, hogy az Ügyfél az adatbeviteli hibák azonosítását és kijavítását a megrendelés elektronikus úton való elküldése előtt el tudja végezni. A Szolgáltató az Ügyfél megrendelését (vételi ajánlatát) külön visszaigazoló e-mail (a továbbiakban: "Visszaigazolás") útján fogadja el, mellyel a szerződés a Felek között létrejön. Amennyiben a Visszaigazolás az Ügyfél megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

3.2. A megrendelés

 

3.2.1. A megrendelést a Szolgáltató csak regisztrált Ügyféltől és csak akkor fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte. (Ha az Ügyfél valamely mezőt nyilvánvalóan hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.). A Megrendelés az alábbi lépésekből áll:  

 

1.         Előzetes regisztrációt követően lépjen be a regisztráció során megadott felhasználó nevével és jelszavával, vagy ha nem szeretne előzetesen regisztrálni, úgy a rendelés leadásakor is megadhatja adatait. Utóbbi esetben a megadott adatokkal regisztráljuk rendszerünkben, amelyről elektronikus üzenetet küldünk a megadott email címére.

2.         A megvásárolni kívánt terméket annak darabszámának megjelölésével helyezze a kosárba.

3.         Amennyiben szeretne további terméket kosárba helyezni, a kezdőlapra visszatérve folytathatja a vásárlást. Ha nem szeretne további terméket vásárolni, ellenőrizze a megvásárolni kívánt termék darabszámát. A kosár felületén a "törlés" gombra kattintva törölheti az adott terméket. A termékek kiválasztását követően továbbléphet a fizető oldalra.

4.         Válassza ki a fizetési módot, a számla típusát, a csomagolási és szállítási igényét.

5.         A megrendelő felületen a "megrendel" gombra kattintva véglegesíti a rendelését

 

3.2.2. A sikeres rendelésről az Ügyfél Visszaigazolást kap a regisztráció során megadott elektronikus elérhetőségére, mely tartalmazza a legfontosabb információkat. Ezzel egy időben a Szolgáltató is értesítést kap és megkezdi a megrendelés feldolgozását.

 

3.3. Termékek, akciók

 

3.3.1. A Weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. Amennyiben a megjelenített képek eltérnek a valóságostól, és csak illusztrációként szerepelnek azt Szolgáltató a kép mellett feltünteti.

 

3.3.2. Az Ügyfél a vásárlás előtt a termékkel kapcsolatos kérdésekkel Szolgáltatóhoz fordulhat. A Weboldalon található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatos további információk a Weboldalon található termékismertető prospektusokból, vagy a Szolgáltató 1. pontban rögzített elérhetőségein kaphat az Ügyfél.

 

3.3.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató a Weboldal felületén teljes körűen tájékoztatja az Ügyfeleket az akcióról és annak pontos időtartamáról.

 

4. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

 

4.1. Amennyiben az Ügyfél a megrendelés folyamata során eltérően nem rendelkezik, a Weboldalról megrendelt termékeket a Szolgáltató az Ügyfélnek e-mailben küldött Visszaigazolásban szereplő feltételeknek megfelelően teljesíti.

 

4.2. Amennyiben az Ügyfél másként nem rendelkezik a Szolgáltató a szállításokat a DPD futárszolgálat az alábbi táblázatban meghatározott díjszabásnak megfelelően, a megadott szállítási díj felszámítása mellett teljesíti.

A szállítási díj a megrendelés rögzítése során kerül feltüntetésre. A mindenkor érvényes szállítási díjak a Weboldalon is feltüntetésre kerülnek.

274

4.3.  A Szolgáltató a Weboldalon "raktáron lévőként" megjelölt terméket 24 (huszonnégy) órán belül kiszállításra előkészíti és a DPD által vállalt szállítási határidőkön belül szállítja ki, a "raktáron nem lévő" termékeket a Szolgáltató a gyártói/forgalmazói kapacitás függvényében, a termék gyártó/forgalmazó általi rendelkezésre bocsátását követően úgyszintén a DPD által vállalt szállítási határidőkön belül szállítja ki.

 

4.4. Amennyiben az Ügyfélnek a Visszaigazoláson szereplő tényleges szállítási határidő nem megfelelő, a termék kiszállításáig az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken telefonon, vagy elektronikus úton kérheti annak módosítását a Szolgáltatótól, vagy elállási jogát gyakorolhatja, amennyiben a szolgáltatás elfogadása már nem áll érdekében. Ha az Ügyfél a határidő módosítási szándékát nem jelzi, és elállási jogát sem gyakorolja, a Visszaigazolásban szereplő szállítási határidőt a Szolgáltató elfogadottnak tekinti az Ügyfél részéről.

 

4.5. Az Ügyfél köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni, és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. A számlát a csomag tartalmazza. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. A kiszállítással és a megrendelési tételekkel kapcsolatos kifogásait az Ügyfél a kiszállítást végző jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele útján jelezheti a Szolgáltatónak.

 

5. ÁRAK, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

5.1. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely eltérő tájékoztatás hiányában, az általános forgalmi adót tartalmazza. A termékek vételára a csomagolás költségét tartalmazza, azonban nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

 

5.2. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolhatja. A megrendelés és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén a Szolgáltató nem térít vissza pénzt.

 

5.3. Fizetés módja:

 

5.3.1. Banki átutalás

 

Ha a Weboldalon kiválasztott termék árát átutalással kívánja kiegyenlíteni, akkor a Szolgáltató a visszaigazolásban megküldi bankszámlaszámát, amely eltérő rendelkezés hiányában: [bankszámlaszám és bankszámlát vezető bank beillesztendő] (SWIFT: [*], IBAN: [*]). Az összeg akkor minősül megfizetettnek, amikor azt a Szolgáltató bankszámláját vezető bank a Szolgáltató bankszámláján jóváírja. Az összeg jóváírását követően a Szolgáltató megkezdi a csomag kézbesítését. A kézbesített csomag tartalmazza a szükséges bizonylatokat is.

 

Kérjük, hogy banki átutalását a legfeljebb 8 (nyolc) napon belül teljesítse. Amennyiben a termék ára e határidőn belül nem kerül jóváírásra a Szolgáltató fenti bankszámláján, a Szolgáltató elállhat a szerződéstől.
 

 

6. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS, ELÁLLÁS

 

6.1 Kellékszavatosság

 

6.1.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?

Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

 

6.1.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet kellékszavatossági igénye alapján?

Az Ügyfél választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése

lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel  járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az

ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

6.1.3. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél kellékszavatossági igényét?

Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétőlszámított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő egy év.

 

6.1.4. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét az Ügyfél?

Az Ügyfél a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

6.1.5. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogok érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

6.2 Termékszavatosság

 

6.2.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával?

Valamely termék hibája esetén az Ügyfél választása szerint kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

6.2.2. Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

 

6.2.3. Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

6.2.4. Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

 

6.2.5. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben  gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell  bizonyítania.

 

6.2.6. A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: (i) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy (ii) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy (iii) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

6.3 Jótállás

6.3.1. Milyen esetben élhet az Ügyfél a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén bizonyos Termékek tekintetében a Szolgáltató az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállást vállal.

 

6.3.2. Mik a jótállási feltételek?

Villamos és pneumatikus termékek, valanint ezek tartozékaiért a Szolgáltató oly módon teljesíti jótállási kötelezettségét, hogy minden alkatrészt, amelyek meghibásodása termékhibából ered, a Szolgáltató saját belátása szerint meghozott döntéstől függően kijavít vagy kicserél.

 

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok hosszabb kötelező jótállási időt nem állapítanak meg a Szolgáltató által forgalmazott termékek tekintetében, a jótállási idő 12 (tizenkét) hónap. A Szolgáltató nem felel többek között az olyan károkért, amelyek a jótállás tartama alatt szakszerűtlen használatból, természetes kopásból, idegen alkatrészek beépítéséből, vagy idegen műhelyekben végzett javításból keletkeztek. Erre tekintettel a Szolgáltató reklamációt kizárólag abban az esetben tud elfogadni, amennyiben a terméket a jelen pontban említett külső behatások nem érték.

 

Amennyiben az Ügyfél nem természetes személy vagy az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes személy, a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a termék használatával összefüggésben ingó vagy ingatlan dolgokban keletkezett károkért.

 

6.3.3. Mikor mentesül a Szolgáltató a jótállási kötelezettsége alól?

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmet, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogoktól függetlenül megilletik. A fentiek mellett Szolgáltatót nem terheli felelősség a jelen Feltételekkel kapcsolatban vagy azok alapján az Ügyfél, vagy harmadik felek által elszenvedett bármely nem vagyoni, közvetett, illetve következményes kárért, költségért, kiadásért, ideértve egyebek mellett adatvesztést, bevételkiesést, nyereségkiesést, elmaradt hasznot, kereskedelmi jó hírnév csökkenését vagy elvesztését, harmadik személyek követelését.

 

6.4 Elállás

 

6.4.1. Az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy Ügyfél (a továbbiakban: "Fogyasztó") a termék átvételének napjától számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében. A Fogyasztó a jelen Feltételek mellékleteként csatolt elállási nyilatkozatát a Feltételek 1. pontjában feltüntetett elérhetőségeken, de csak irásos nyilatkozatban közölheti a Szolgáltatóval.

 

6.4.2. Az elállási jog gyakorlása esetén a termék Szolgáltató részére történő visszajuttatásáról a Fogyasztónak kell gondoskodnia. A Fogyasztó köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés Szolgáltató részére történő megküldésétől számított 14 (tizennégy) napnál semmiféleképpen sem később a Szolgáltató 1. pontban megjelölt székhelyére vagy telephelyére visszaküldeni vagy a Szolgáltató székhelyén/telephelyén leadni. Amennyiben a termék jellegénél fogva küldeményként nem küldhető vissza, annak elszállításáról a Szolgáltató gondoskodik.

 

6.4.3. Szolgáltató a termék visszaérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget a Fogyasztó részére, beleértve a szállítási díjat is. Ha a Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választja, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltséget. A Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételét kéri.

 

6.4.4. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket vagy a Fogyasztó kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 

6.4.5. Elállás esetén a Szolgáltató követelheti a Fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.

 

 

6.5. Panaszkezelés rendje

 

6.5.1. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18.§ (1) bekezdésében meghatározott esetekben az Ügyfél jogosult békéltetőtestülethez fordulni. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltetőtestület neve és elérhetősége: Budapesti Békéltető Testület, cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., telefonszám: +36-1-488-2131, telefax szám: +36-1-488-2186, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

6.5.2. A Szolgáltató célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, az Ügyfél teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben az Ügyfélnek mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken, de csak irásos nyilatkozatban közölheti a Szolgáltatóval.

 

6.5.3. A Szolgáltató a panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

 

6.5.4. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

 

 

7. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

7.1. Bevezetés

 

A www.legatorok.hu weboldal  (a továbbiakban "Weboldal" – üzemeltetője, a LEGATOROK Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1103 Budapest, Petrőczy utca 18., cégjegyzékszám: 01-09-664183, a továbbiakban: "Szolgáltató") garantálja, hogy a látogatók és a szolgáltatásokat igénybe vevők (a továbbiakban: "Ügyfél") személyes és egyéb adatait bizalmasan, a hatályos magyar jogszabályokat és ajánlásokat maradéktalanul betartva kezeli, különös tekintettel az alábbiakra:

 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

- a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény

- a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről szóló 1998. évi VI. törvény

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. Törvény

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

 

A Szolgáltató felelős a jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: "Tájékoztató") kialakításáért, a hatálya alá tartozó személyekkel történő maradéktalan betartatásáért, illetve az ellenőrzésért, a szükséges változtatások végrehajtásáért.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jövőben adatfeldolgozókat vonjon be az adatok kezelésébe, amelyről a jelen Tájékoztató módosításával tájékoztatja a regisztrált, illetve a hírlevélre feliratkozott Ügyfeleket.

 

7.2. Az adatkezelés célja és időtartama

 

A Szolgáltató a egyrészről a Weboldal szolgáltatásainak teljes és hatékony használata érdekében, a Weboldalon kötött szerződések teljesítése, a szerződésekből eredő és az Ügyféllel vagy bármely állami szervvel szemben fennálló kötelezettségeinek teljesíte érdekében, másrészről – az Ügyfél erre vonatkozó külön hozzájáruló nyilatkozata alapján – a saját, valamint az egyes gyártók és forgalmazók termékeit és szolgáltatásait, promócióit népszerűsítő, valamint szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések kiküldéséhez használja fel az Ügyfél által megadott adatokat.

 

Szolgáltató a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, illetve addig kezeli, amíg az Ügyfél nem vonja vissza a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását (azaz nem iratkozik le a hírlevélről).

 

7.3. A személyes adatok kezelésének jogalapja és a gyűjtött adatok köre

 

A Weboldal szolgáltatásainak teljes és hatékony használata érdekében regisztráció szükséges, amely az alábbi adatok – önkéntes – megadásával történik:

– név

– neme (amennyiben meg kívánja adni)

– cégekre vonatkozó adatok:

-          adószám

-          cégjegyzékszám

-          székhely

– e-mail-cím

– telefonszám

– tartózkodási cím

– számlázási név

– számlázási cím

 

A Szolgáltató az Ügyfél fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi. Adatokat kizárólag az Ügyfél által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat – a törvényben előírt kivételektől eltekintve – harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

 

A hírlevélre történő feliratkozással az Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató részére a 2. pontban foglaltak szerinti hírleveleket, egyéb reklámüzenetek, üzletpolitikai célú megkeresések küldjön és ehhez kapcsolódóan a személyes adatait a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Ügyfél jelen Tájékoztató ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről a Szolgáltató minden esetben külön értesíti az Ügyfelet.

 

Az Ügyfél kizárólag saját személyes adataikat adhatja meg a regisztráció illetve a hírlevélre történő feliratkozás során. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az Ügyfél hozzájárulásának beszerzése. A Szolgáltatót a regisztráció során történt személyes adatok jogtalan felhasználásával kapcsolatban felelősség nem terheli.

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a személyes adatokat ellenőrizze, és amennyiben az Ügyfél az általa megadott helytelen, pontatlan adatot meghatározott időn belül felhívásra nem pontosítja, úgy a Szolgáltató jogosult az Ügyfél regisztrációját törölni.

 

A Szolgáltató nem gyűjt olyan adatokat, amelyek nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, érdekképviseleti szervezeti tagságra, egészségi állapotra, szenvedélybetegségre, szexuális életre vagy büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy bármely Ügyfél a fentiekben részletezett különleges adatot töltött fel a rendszerébe, azon Ügyfél regisztrációja haladéktalanul törlésre kerül.

 

7.4. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat?

 

A Szolgáltató kijelenti, hogy az Ügyfél által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat, információkat a mindenkor aktuálisan érvényes adatvédelmi előírások betartásával, Szolgáltatóként saját maga, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó kezeli.

 

A személyes adatok kizárólag az Ügyfél által előzetesen jóváhagyott célra kerülnek felhasználásra, azok előzetes írásbeli engedély nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem kerülnek átadásra.

 

7.5. Az Ügyfél jogai a kezelt adataival kapcsolatban

 

Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az Ügyfél előzetes hozzájáruló nyilatkozatán alapuló személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás kérhető e-mailben a legatorok@legatorok.hu e-mail címen és postai levél útján a Szolgáltató székhelyén, mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

 

Ügyfél jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén a legatorok@legatorok.hu e-mail címen és postai levél útján a Szolgáltató székhelyén, mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Szolgáltató a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az Ügyfelet.

 

Az Ügyfél bármikor dönthet úgy, hogy a Szolgáltató vagy annak megbízottja a továbbiakban ne küldjön részére hírlevelet (azaz kérheti adatai törlését a direkt marketing adatbázisból). Az Ügyfél a hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását bármikor ingyenesen, indokolás és korlátozás nélkül visszavonhatja a hírlevelek alján elhelyezett leiratkozásra kattintva, vagy a legatorok@legatorok.hu e-mail címen és postai levél útján a Szolgáltató székhelyére elküldött levélben. Szolgáltató a leiratkozási kérelem kézhezvételét követően a leiratkozó Ügyfél adatait haladéktalanul törli a direkt marketing adatbázisból és áthelyezi a leiratkozási listára és az Ügyfélnek a továbbiakban hírlevelet nem küld.

 

Az Ügyfél a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy zárolását – részben vagy egészben – legatorok@legatorok.hu e-mail címen és postai levél útján a Szolgáltató székhelyén ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Törlés helyett a Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az Ügyfél ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ügyfél jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Amennyiben a Szolgáltató az Ügyfél helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a Szolgáltató tájékoztatja az Ügyfelet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

Az Ügyfél tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 

·      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

·      ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

·      a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Ügyfél a Szolgáltató döntésével nem ért egyet, illetve ha a Szolgáltató a fenti határidőt elmulasztja, az Ügyfél – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

 

7.6. Adatbiztonság

 

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Ügyfél hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Szolgáltató, illetve a Szolgáltató megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Szolgáltató harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Szolgáltató megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Szolgáltató az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve a Szolgáltató megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

 

7.7 A weboldal felhasználási feltételei

 

A Weboldal látogatásával az Ügyfél kijelenti, hogy a Weboldal információinak igénybevételekor aláveti magát a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvényi és egyéb vonatkozó szabályozásnak, és egyben fenntartás nélkül elfogadja a nyilatkozatokban rögzített Feltételeket.

 

A Weboldal cookie kezelése:

 

A Szolgáltató az Ügyfél számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyezhet el és olvashat vissza a testre szabott kiszolgálás érdekében az Ügyfél hozzájárulása alapján. Amennyiben a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Ügyfél aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 

A sütit az Ügyfél képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

 

Az adatkezelés célja: az Ügyfelek azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, az Ügyfél aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása. 

 

Amennyiben az Ügyfél akként dönt, hogy a kért személyes információt nem adja meg, úgy lehetséges, hogy nem fér hozzá a Weboldal bizonyos részeihez.

 

A Weboldal teljes tartalma és annak minden eleme, valamennyi kép és szöveges fájljai vagy bármilyen más alkotóelemei szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezek másolása, tárolása és további feldolgozása csupán magáncélra engedélyezettek. Kereskedelmi célú használatuk kizárólag a Szolgáltató írásbeli engedélye alapján történhet.

 

A Szolgáltató szolgáltatásai számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen linkekért, az ott található adatokért, illetve azon oldalak látogatása, használata miatt bekövetkező esetleges károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Weboldal látogatásával, használatával illetve azokkal összefüggésben keletkezett vagy azzal kapcsolatba hozható bármely hibáért, hátrányért, kárért az Szolgáltatót, illetve a Weboldal készítőit, az üzemeltetésben résztvevő feleket semmilyen felelősség nem terheli.

 

Bár a Weboldal összeállításakor a Szolgáltató kellő gondossággal jár el, nem vállal felelősséget azokért a cselekményekért, amelyeket bármely belföldi vagy külföldi jogi, vagy természetes személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet akár közvetlenül, akár közvetve a Weboldalon lévő, vagy a Weboldalon keresztül elért adatok, információk alapján követ el, függetlenül attól, hogy a Szolgáltató közli, vagy mások közlik-e ezeket az adatokat, információkat. A Weboldalon lévő információk, adatok közül semmit sem szabad tanácsként vagy ajánlásként kezelni, és a Weboldal nem szolgálhat semmilyen elhatározás vagy intézkedés alapjául.

 

A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Weboldal tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így többek között, de nem kizárólag, azok pontosságát, időszerűségét, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A Szolgáltató Weboldalon lévő nyilatkozatai, kijelentései nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. Az Ügyfél egyetért azzal, hogy a Weboldalról vagy a Weboldalon keresztül letöltött és megszerzett információk felhasználása önként, saját belátása szerint és kizárólag saját kockázatára történik.

 

Az Ügyfél felelős a rendszer használatát lehetővé tevő jelszó titokban tartásáért, és köteles gondoskodni arról, hogy a jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. Ennek elmulasztásából eredő kárért, illetve hátrányért kizárólag az Ügyfél a felelős.

 

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy az adatátviteli kapcsolat bármely hibájából vagy működésképtelenségéből eredő kárért, illetve hátrányért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 

 

7.8. Jogérvényesítési lehetőségek

 

A Szolgáltató mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy ennek a Szolgáltató nem felelt meg, írjon a legatorok@legatorok.hu e-mail címre vagy postai levél útján a Szolgáltató székhelyére.

 

Amennyiben az Ügyfél úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 

·                    Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)

·                    bíróságnál.

 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 

7.9. Egyéb rendelkezések

 

Jelen Tájékoztatóra a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

 

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót az Ügyfél előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

 

 

 

Elállási nyilatkozat minta

 

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

Címzett:

 

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

-           

 

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

-           

 

A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

Kelt __________________, ___________________ . napján

 

A fogyasztó(k) aláírása: